Het kindcentrum kan veel maar kan het niet alleen...

It takes a village to raise a child!

Ouderraad.                                                                                                                                                                                                

Het is belangrijk, dat u zich als ouder / verzorger betrokken voelt bij het schoolgebeuren. Elke ouder / verzorger met een of meerdere kinderen op school is automatisch lid van de oudervereniging. De ouderraad vormt hiervan het bestuur.

De ouders kiezen de leden van de ouderraad. Indien gewenst schrijft de ouderraad een ledenvergadering uit, die voor iedereen toegankelijk is. De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen.

Zij hoopt dit doel te bereiken door:

- Maandelijks overleg van de ouderraad. Hierbij kan een teamlid betrokken zijn of er kan vooroverleg plaatsvinden met de directie.
- Het maken van een jaarverslag waarin de activiteiten worden toegelicht en een financiële verantwoording wordt gegeven.
- Het mede opzetten en begeleiden van (buiten)schoolse evenementen en/of vieringen.
- Het instellen van een werkgroep t.b.v. de hoofdluisbestrijding.
- Verkeersouderproject.

De ouderraad is een klankbord van de ouders. Gedurende het schooljaar staat zij open voor ideeën en suggesties. Mocht u bij eventuele klachten c.q. opmerkingen onvoldoende gehoor krijgen bij het team of de directie, dan kunt u terecht bij de Kindcentrumraad of de ouderraad.

Ons kindcentrum is lid van de N.K.O. (Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders).

De N.K.O. ziet ouders als partners van de school en ondersteunt hen bij die rol. Zij informeert ouders over hun mogelijkheden en geeft aan hen advies op maat. Zij komt op voor de belangen van ouders in het onderwijs en doet dit door middel van dienstverlening en belangenbehartiging.

Ouders met vragen op het gebied van onderwijs en opvoeding kunnen elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur bellen met het gratis telefoonnummer 0800-5010. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen via de website van 5010 (www.nko-50tien.nl) of het e-mailadres nko@nko.nl.

Leden van de OR:                                                    Schooljaar:
Miranda de Bruyn  (voorzitter)                          2011  (per augustus 2018)
Marleen Roël (secretaresse)                               2014 (per september 2016)
Marleen Roël (penningmeester)                       2014 (per maart 2015)
Loes van de Wetering                                            2007
Linda Berens                                                             2012
Sophie Bardoel                                                        2015
Joyce Tielemans                                                     2017
Ilse Sevenster                                                           2019 

Alina Hrazdij                                                              2019

Taakverdeling:
* Koningsspelen                                                        Alina / Joyce
* Verkeer                                                                       Sophie
* Fotograaf                                                                   Linda / Sophie
* Sinterklaas                                                               Miranda / Marleen / Ilse 
* Kerstmis                                                                    Loes / Miranda
* Hoofdluis                                                                  Linda
* Carnaval                                                                    Linda en Ilse
* PPV                                                                              Marleen
* Sportdag / Olympiade                                         Miranda / Joyce 
* Versieringen                                                             Ilse
 
Deze personen zijn het aanspreekpunt voor deze activiteit. Het is de bedoeling dat de OR en ouders meehelpen met het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten.

 

De ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Wel doen we een dringend verzoek aan alle ouders om deze bijdrage te voldoen. Het geld kan alleen overgemaakt worden via bank of giro. De ouderbijdrage wordt besteed aan de verschillende activiteiten voor de kinderen gedurende het schooljaar. Hieronder vallen o.a. Sinterklaas, Koningsdag, Carnaval, Paasontbijt, 1x per 2 jaar Kerstontbijt, traktatie sportdag en schoolreisje.
Ouderbijdrage:
De ouderbijdrage is per kind                                  €16,00

Instromers van september t/m december        €16,00
Instromers van januari t/m juni                             €11,00

Schoolreisbijdrage:
Een gedeelte van de ouderbijdrage wordt besteed als bijdrage aan de schoolreizen:
€4,00 voor groep 1 t/m 4 en
€6,00 voor groep 5 t/m 8