Kindcentrumraad

De kindcentrumraad bestaat uit de medezeggenschapsraad (MR) vanuit school en de lokale oudercommissie (LOC) vanuit peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. We starten dit schooljaar met een pilot door niet meer afzonderlijk overleg te voeren maar gezamenlijk. Belangrijke besluiten die van invloed zijn op het onderwijs/ opvang of de organisatie van de kindcentrum worden door de directie voorgelegd aan de Kindcentrumraad. Op haar beurt kan de Kindcentrumraad elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de directie. Ook vindt er tussen de Kindcentrum en de directie overleg plaats over het te voeren beleid op het kindcentrum of over een specifiek gebied / onderwerp. De directie van het kindcentrum heeft een adviserende en informerende taak tijdens de vergaderingen.
De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het reglement, dat op school is in te zien.
Ouders en personeelsleden kunnen de leden van de MR vragen stellen of vragen om onderwerpen in de MR te bespreken. De bevoegdheden van de lokale oudercommissie zijn beschreven in het reglement van de oudercommissie.
De vergaderingen van de Kindcentrumraad zijn openbaar. De data staan in de informatiekalender vermeld en worden tijdig aangegeven in "D'n  Elsendorper".
 
De Kindcentrumraad van Kindcentrum de Dompelaar wordt gevormd door de volgende personen:
Voorzitter:              Pim Hoevenaars       namens ouders (MR)
Secretaris:               Myrjam de Graaf       namens ouders school (MR)
Lid:                               Irene Vloet                   namens team (MR)
Lid:                               Elke Teunissen          namens team (MR)
Lid:                               Marijke van Eupen namens ouders peuterspeelzaal (LOC)
Leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar. De pedagogisch medewerkers worden in de ondernemingsraad vertegenwoordigd.
Ouders krijgen informatie van de Kindcentrumraad middels:
  • Regelmatig belangrijke informatie via D'n Elsendorper.
  • Informatie via de website.
  • Jaarverslag ééns per jaar.
  • Vergaderingen zijn openbaar.Indien gewenst kan contact worden opgenomen met de voorzitter Pim Hoevenaars (pim.hoevenaars@icloud.com) of secretaris Myrjam de Graaf (m.de.graaf74@kpnmail.nl).