Na de vakantie staan hier de nieuwe speerpunten van KC De Dompelaar 
Speerpunten 2019-2023 voor het kindcentrum                                                                                                                  


Maatschappelijke ontwikkelingen
* Kindcentrumontwikkeling.
* Schooltijden
* Passend onderwijs
* Samenwerking met de ketenpartners

Onderwijskundige ontwikkelingen
* Taal
* 21-eeuwse vaardigheden
* Zorgstructuur/ inzet ondersteuningsmiddelen
* Pedagogisch klimaat
* Samenwerking met collega kindcentra en omgeving

Ontwikkelingen organisatie & personeel
* Leren van elkaar - professionele cultuur
* Onderzoekende houding
* Samenwerking met collega kindcentra

Bovenstaande staat verder uitgewerkt in het kindcentrumplan 2019-2023. Jaarlijks wordt er met het team van het kindcentrum een jaarplan gemaakt waarin we concreet maken waarom, wat en hoe we bovenstaande speerpunten realiseren.