Kindcentrumraad
De kindcentrumraad bestaat uit de medezeggenschapsraad (MR) vanuit school en de lokale oudercommissie (LOC) vanuit peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. We starten dit schooljaar met een pilot door niet meer afzonderlijk overleg te voeren maar gezamenlijk. Belangrijke besluiten die van invloed zijn op het onderwijs/ opvang of de organisatie van de kindcentrum worden door de directie voorgelegd aan de Kindcentrumraad. Op haar beurt kan de Kindcentrumraad elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de directie. Ook vindt er tussen het Kindcentrum en de directie overleg plaats over het te voeren beleid op het kindcentrum of over een specifiek gebied / onderwerp. De directie van het kindcentrum heeft een adviserende en informerende taak tijdens de vergaderingen.
De kindcentrum raad bestaat uit de volgende ouders en personeelsleden:
  • Voorzitter: Pim Hoevenaars
  • Secretaris: Myriam de Graaf
  • Lid: Renée Bastiaans, Elke Teunissen en Irene Jansen Vloet
Maandag 10 oktober hebben we onze eerste vergadering gehad. Daarbij zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
  • De kindcentrumgids
  • Het veiligheidsplan
  • Het gedragsprotocol
  • Aanvraag vignet 'gezonde school'
  • Jaarplan 2015-2016 en 2016-2017
  • Inspectierapport van Fides
  • Protocol social media Zicht-Fides
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 1 december.