Algemene informatie kindcentrumraad

Samenstelling kindcentrumraad
Personeel: Elke Teunissen en Irene Vloet
Oudercommissie peuteropvang: Suzanne Delissen, Paul Buuts en Daphne Baltussen
Ouders school: Myrjam de Graaf en Marijke Gerrits
Taakstelling en positie van de KCR
De kindcentrumraad (KCR) van Kindcentrum de Dompelaar heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een inhoudelijke inbreng op de beleidsvorming heeft.
 
Hiervoor is nodig dat de KCR:
  • duidelijk meetbare doelen formuleert en hierin prioriteiten stelt;
  • zelf initiatieven neemt;
  • een goed contact onderhoudt met de achterban;
  • evaluatiemomenten inbouwt;
  • controle uitoefent op het uit te voeren beleid;
  • problemen aan de orde stelt;
  • goede afspraken maakt met de directie van Kindcentrum de Dompelaar en van Stichting GOO Opvang op welke wijze de KCR in de besluitvorming betrokken wordt.
 
De doelstellingen:
Als KCR willen we de visie van Kindcentrum de Dompelaar bewaken.
 
Beleef Kindcentrum De Dompelaar: verbinding, lef en nieuwsgierig.  
Breed in aanbod voor elk kind, "samen anders"!  
It takes a small village to raise a child.
Om dat te bereiken hebben we een aantal doelstellingen.
 
Doelstelling die aan het reglement te ontlenen zijn:
Hierbij gaat de aandacht uit naar het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg, waarbij goed onderwijs en opvang het uitgangspunt moet zijn.
 
Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen directie en KCR.
De KCR streeft er naar een belangrijke plaats in te nemen binnen het besluitvormingstraject van Kindcentrum de Dompelaar, waarbij ook aandacht uitgaat naar de implementatie van besluiten. Hierbij is van belang dat we altijd streven naar een constructief overleg waarbij goede en tijdige informatieverstrekking vanuit de directie een voorwaarde is. We willen tijdig voor het aannemen van besluiten door de directie ingelicht worden over de te nemen besluiten, zodat we voldoende tijd hebben om te kunnen overleggen en na te lezen. Als er onduidelijkheden zijn over te nemen en genomen besluiten zal de kindcentrumraad om opheldering vragen. Verder proberen we met dit "KCR-activiteitenplan" te zorgen voor effectief overleg waarbij we duidelijke aandachtspunten formuleren voor de KCR gedurende een schooljaar.
 
Doelstelling in relatie tot de communicatie met de achterban.
We willen dat het voor het team en ouders duidelijk is waar de kindcentrumraad, bestaande uit de medezeggenschapsraad en de lokale oudercommissie, zich mee bezig houdt en welke actuele zaken er spelen. Een samenvatting van de vergadering van de KCR wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in d'n Elsendörper en op de website van Kindcentrum de Dompelaar.
Het activiteitenplan van de KCR wordt eveneens gepubliceerd op de website van Kindcentrum de Dompelaar, zodat iedereen kennis kan nemen van de werkzaamheden van de kindcentrumraad. Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 maakt de kindcentrumraad het jaarverslag 2019-2020, waarna het gepubliceerd wordt op de website.