Kernwaarden


Missie, visie, kernwaarden

Jaarplan kindcentrum de Dompelaar 2019-2020             
 
 
Missie, visie, kernwaarden Het jaarplan is opgebouwd vanuit de kernwaarden van Stichting GOO: lef, verbinding en nieuwsgierig. We hadden als kindcentrum de afgelopen vier jaar de kernwaarden: veiligheid, transparantie, professionaliteit, ontwikkeling en plezier. Op basis van de het nieuwe ambitieverhaal van Stichting GOO hebben wij als kindcentrum de Dompelaar onze kernwaarden aangescherpt. 
 
De missie van het k indcentrum de Dompelaar luidt : It takes a small village to raise a child . In onze visie is er binnen het kindcentrum de Dompelaar verbinding, tonen we lef , zijn we nieuwsgierig, bieden we een breed aanbod voor elk kind, mogen we " samen anders" zijn . Elke persoon mag zichzelf zijn , in deze
verscheidenheid ligt onze kracht.
Onze visie luidt als volgt: Beleef in kindcentrum de Dompelaar verbinding, nieuwsgierigheid en lef. Breed in aanbod voor elk kind, "samen anders"!
 
Speerpunten 2019-2020
Tijdens de studiedag juni 2019 hebben we met elkaar besproken en afgestemd wat de speerpunten voor het komende jaar zijn. Borgen en verdiepen van reeds in gang gezette veranderingen/ verbeteringen is van groot belang. Evenals niet te veel nieuwe dingen erbij gaan doen en gebruik maken van elkaars expertise en talent. De volgende speerpunten zijn bepaald: Didactische vaardigheden staan centraal, borgen vaardigheden woordenschat, kritisch luisteren en begrijpend lezen kindcentrumbreed met als ontwikkelpunt formatief evalueren n.a.v. onderzoek Elke Teunissen schooljaar 2018-2019. 
Samenwerking met kindcentrum de Kastanjelaar en ander kindcentra i.v.m. de peuter/kleutergroep   Opbrengstgericht werken met onderwijsplannen, verder ontwikkelen. 
Groepsoverstijgend werken; pilot peuter/kleutergroep, groep 2/3 en groep 4/5/6. 
Onderzoek doen naar digitale rapportage voor groep 3 t/m 8. 
Borging ICT en nieuw: Google Classroom. 
Kindgesprekken en ouder/kindgesprekken. 
Implementeren digitale methode Kwink. 
Ontwikkeling van aanbod voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. 
Ontwerpen nieuw schoolplein in het kader van subsidie groene schoolpleinen. 
Samenwerking muziekvereniging Elsendorp intensiveren. 
Samenwerking op basis van nieuwe initiatieven in het dorp: bedrijven, ouderen. Deze speerpunten zijn verder hieronder uitgewerkt in doelen en acties voor het schooljaar 2019-2020. Het jaarplan wordt tweemaal per jaar geëvalueerd door het team, deze evaluaties worden beschreven in het jaarplan. 
 
Nog meer hierover lezen?